Privacyverklaring VOilà

Dit is de privacyverklaring van VOilà. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?
VOilà is een samenwerking tussen Paul Schuitman, Jonas Grütters en Nathan van Dijke. Lees hier meer over VOilà en wie wij zijn. 

Wij verwerken persoonsgegevens. U leest hier hoe wij daarbij uw privacy beschermen. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door VOilà? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG) Jonas Grütters, via info@leermiddelenadvies.nl.

Cookies
Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren. Ook gebruiken wij een programma voor websitestatistieken, maar daarbij anonimiseren we uw gegevens zo veel mogelijk.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen met geïnteresseerden. Wanneer u daar zelf voor kiest kunt u uw naam, telefoonnummer en, of e-mailadres achter laten. Wij nemen dan contact met u op.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?
Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken is dat meestal omdat u zelf contact met ons heeft opgenomen. En u daarbij informatie over uzelf heeft gegeven.

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?
Als VOilà mogen we alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG) en voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG).

Toestemming
Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat uw gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als u gebruikmaakt van een online formulier op de website van VOilà. Ook worden uw gegevens tijdens de verzending versleuteld. Dit betekent dat uw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen.

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van VOilà uw gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als dat in de Archiefwet staat.

Delen wij uw gegevens met derden?
Om onze wettelijke taken te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen (derden). Dit kan zowel binnen Nederland zijn als binnen de Europese Unie (EU). Of soms ook daarbuiten. Als wij uw gegevens buiten de EU delen, informeren wij u daar apart over.

We kunnen bijvoorbeeld gegevens delen met andere toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Dit doen we alleen als dat volgens de wet mag. Of als we een samenwerkingsovereenkomst hebben. En het noodzakelijk is om gegevens te delen om onze taken uit te voeren of aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken.

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacyklacht bij ons melden.